YouTubeButton

Alapszabályzat

A LEHEL-MELODY TÁNC-SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYAlehel melody logo

A LEHEL-MELODY TSE a 2002. május 3-án keltezett közgyülési jegyzőkönyvben foglalt
határozatok alapján jött létre, és az alábbi szabályok rendelkeznek működéséről:
1. Az egyesület neve:
LEHEL-MELODY TÁNC-SPORT EGYESÜLET
2. Az egyesület létrejötte:
Az egyesület a 2001. május 3-án tartott közgyűléséről felvett jegyzőkönyv szerint, 20 (azaz húsz)
magyar állampolgárságú természetes személy részvételével jött létre.
3. Az egyesület célja:
A táncsport területén általános előkészítési, oktatási, verseny-felkészítési, versenyeztetési és
versenyzési tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása.
4. Az egyesület székhelye:
5100 Jászberény, Bercsényi u. 1/a.
1. Az egyesület levelezési címe:
Oláhné Molnár Anna 5000. Szolnok, Czakó E. u. 1. VII/59.
5. Az egyesület tagsága:
1. Alapító tagok:
A jászberényi LEHEL TSK és a szolnoki MELODY TSK versenytáncosai.
1. Rendes tagok:
Az egyesület tagja lehet minden olyan magyar állampolgárságú természetes személy és
magyarországi székhelyű jogi személy, aki az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek
ismeri el, az egyesület céljait elfogadja, azok elérésére nézve szándékát nyilvánítja a belépési
nyilatkozatban, rendelkező és jogképességi nem korlátozott, büntető vagy jogi személy esetén
működést felfüggesztő határozat hatálya alatt nem áll.
1. Tagok jogai:
• részt vehet a közgyűlés munkájában, szavazati joggal rendelkezik
• választhat és választható az egyesület szerveibe
• részt vehet edzéseken, versenyeken és az egyesület rendezvényein
• használhatja a létesítményeket, felszereléseket
• véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet az egyesületet érintő bármelyik kérdésben
3. Tagok kötelességei:
-betartani az alapszabályt és az egyesület szerveinek határozatait
-tagsági díjat fizetni és megóvni az egyesület vagyonát
Hivatalos rendezvényeken, mint versenyző legjobb tudása szerint képviselni az egyesületet,
sportszerű magatartást tanúsítani.
4. Pártoló tagok:
Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyben rendes tag is lehet, és
magára nézve támogatandónak tekinti az egyesület célkitűzéseit, erről nyilatkozik, és a pártoló tagi
tagdíjat pontosan befizeti.
5. A tagsági jogviszony megszűnik:
-természetes személy esetén a tag halálával
-jogi személy esetében jogutód nélküli megszűnés esetén
-törléssel
-kizárással
-tag kilépésével, írásban jelentse be 1 hónappal előtte
-az egyesület jogutód nélküli megszűnésével
5.5.1. A tagságból való törlés
A tagságból való törlésre akkor kerül sor, ha a tag a jogait nem gyakorolja és a kötelezettségeinek
három hónapig nem tesz eleget.
5.5.2. A tag kizárása:
A tag kizárására akkor kerül sor, ha a tag súlyosan vét az egyesület alapszabály, vagy az egyesület
szervei által hozott határozatok ellen.
A törlés és a kizárás kérdésében az elnökség dönt.
Az elnökség határozata ellen az egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni.
6. Az egyesület szervezete:
1. Közgyűlés
Az egyesület legfelsőbb szervezete a tagok összességéből álló közgyűlés.
A közgyűlést az elnökségnek évente legalább egyszer össze kell hívnia.
A közgyűlést össze kell akkor is hívni, ha azt a Bíróság elrendeli, illetve a rendes tagok fele és az
egyesület elnöke kezdeményezi. Rendkívüli közgyűlés megtartását - az ok és cél megjelölésével -
az elnöknek átadott, írásbeli formában kell kérni. Az elnökség köteles a rendkívüli közgyűlést
összehívni, ha a kérelem oka az egyesület egészét érinti, illetve, ha a kérelmet a tagoknak legalább
fele aláírta. Ebben az esetben a rendkívüli közgyűlés a kérelem átvételétől számított 15 napon belül
megtartandó.
A közgyűlés akkor határozat- és szavazóképes, ha azon a rendes tagok több, mint fele jelen van.
A létszám miatt határozatképtelen közgyűlést az eredeti időponttól számított 30 perc múlva újra
össze lehet hívni, amikor is a határozat- és szavazóképesség a megjelentek létszámától függetlenül
is fennáll. Az ismételt ilyen közgyűlés lehetőségére a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni.
A közgyűlés írásos meghívóval hívandó össze, amelyet az elnökségnek legalább a közgyűlés
tervezett időpontját 10 nappal megelözöen kell feladnia.
Az egyesület közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tarozik:
1. az alapszabály megállapítása és módosítása.
2. Az elnökség megválasztása, újraválasztása vagy visszahívása.
3. Az éves költségvetés meghatározása és elfogadása, tagdíj megállapítása.
4. Az elnökség éves beszámolójának elfogadása.
A közgyűlés minden kérdés tekintetében nyílt szavazással, egyszerű többséggel határoz.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlésen minden rendes tag egy
szavazattal rendelkezik. Minden tagnak joga van az egyesületet érintő kérdést felvetni és javaslatot
ismertetni.
2. Elnökség:
Az elnökség az egyesület ügyintéző és képviselő szerve, alakuláskor öt tagú. Az elnökség tagjait és
tisztségviselőit a közgyűlés választja meg. A tisztségviselők megbízatása három naptári évig tart,
korlátlan alkalommal újrajelölhetők és újraválaszthatók.
Tagjai:
-elnök,
-alelnök,
-pénzügyi vezető, pénztáros,
-szakmai vezető,
-elnökségi tag.
Az elnökség dönt minden, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó kérdésben, és intézi az egyesület
ügyeit. Hatáskörébe tartoznak azon feladatok is, amelyre a közgyűlés felhatalmazza.
Az elnökség tűzi ki az egyesület éves céljait, alakítja ki az éves költségvetés tervezetét és állítja
össze a megtett munkáról a beszámolót.
Az elnökség nyílt szavazással dönt, egyszerű többséggel az elnökség hatáskörébe tartozó
kérdésekben. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Az elnökség akkor döntésképes, ha az elnökségi ülésen az elnökség tagjainak több, mint fele jelen
van.
Az elnökség szükség szerint tartja üléseit, összehívásáról az elnök gondoskodik. Az elnökség
összehívását bármely tisztségviselő is kezdeményezheti az elnöknél.
A szakmai vezető az elnökségben más tisztséget is betölthet.
6.2.1. Elnök:
Az elnök a tagság választott vezetője. Kidolgozza az egyesület stratégiáját, és azt a többi
tisztségviselővel és elnökségi taggal egyeztetett formában hozza nyilvánosságra.
Ennek megfelelően jár el az önkormányzati, hatósági, gazdálkodó és sajtószervezeteknél, valamint
az egyesület munkájával érintett sportszövetségeknél és szakmai szervezeteknél. Szükség esetén
összehívja az elnökséget, felkérés esetén a közgyűlést.
Az elnökségi ülések közötti időszakban az elnökség hatáskörében szükséges döntéseket előkészíti,
az egyesület működési jellegű kérdéseiben döntéseket hoz és ennek megfelelően rendelkezik.
A tagok, valamint az egyesület versenyzői számára tájékoztató összejöveteleket szervez.
Tájékoztatja és irányítja az egyesület tisztségviselőit. Munkájukat koordinálja.
A szakmai munkába bevont külső szakértők felkérésében, szerződtetésében közreműködik.
Utalványozási jogot gyakorol.
6.2.2. Alelnök
Az egyesületet az elnök akadályoztatása esetén, vagy felhatalmazása esetén helyetteseként
képviselő tisztségviselő.
6.2.3. Pénzügyi vezető, pénztáros
A pénzügyi vezető és kincstárnok az egyesület gazdálkodásáért, az egyesülethez befolyó pénzek és
kiadások kezeléséért, a számviteli és gazdálkodási szabályok betartásáért felel. A bevételeket
bevételi pénztárbizonylatban vételezi be, a kiadásokról kiadási bizonylatot állít ki. Közben ellenőrzi
a kiadások alapját képező számlák helyességét. Az egyesület pénzforgalmáról időszaki
pénztárjelentést vezet. Betartja az 1989. évi II. Tv. és a 114/1992. (VII.23.) Korm. Rendelet
rendelkezéseit, és az utóbbi szerinti egyszeres könnyvitelt vezet.
6.2.4. Szakmai vezető
Az adott sportterület (tánccsoport) gyakorlásához megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező
tisztségviselő. Megtervezi, irányítja, felügyeli a szakmai munkát és abban közvetlenül folyamatosan
részt vesz. A versenyzők felkészítését versenytánc szakágban személyesen vezeti. A
versenyeztetésben, a taktikai döntések hozatalában, a szakmai munka ütem- és intézkedési tervének
felállításában rendelkezik közvetlen felelősséggel. Ez egyben feladata is. A feladatát illető
kérdésekben közvetlenül, előzetes konzultáció nélkül képviseli az egyesületet, egyebekben az
egyesületi közgyűlés, az elnökség, illetve az Ő hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében az elnök
döntése alapján jár el.
6.2.5. Elnökségi tag
A versenytáncosok köréből választott tisztségviselő, aki segíti az elnökség munkáját.
7. Tagdíj:
A rendes tagok havi tagdíját a közgyűlés határozza meg.
A tagdíj az alapító tagok számára a megalakulással egyidejűleg, a későbbi tagság számára a
belépéssel egyidejűleg, egyébként pedig az adott hónap 10. napjáig fizetendő az egyesület
gazdasági vezetőjének és kincstárnokának.
A rendes tagok külön megállapodásban szabályozott mértékű költségtérítést fizetnek a szakmai
felkészítés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért.
8. Az egyesület gazdálkodása:
Az egyesülettartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok - a tagdíj megfizetésén túl - saját
vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által befizetett díjakból, jogi
személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, támogatásából képződik.
Az egyesület az 1989. évi II. Tv. és a 114/1992. (VII.23.) Korm. Rendelet rendelkezései szerinti
egyszeres könyvvitelt vezet.
9. Az egyesület megszűnése:
Az egyesület megszűnik:
- ha a feloszlását vagy másegyesülettel való egyesülést a közgyűlés kimondja.
Megszűnés esetén a vagyon hovafordításáról a közgyűlés dönt.
-ha az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártokat nem támogat, képviselőjelöltet nem indít
és nem támogat, tevékenységét pártoktól függetlenül fejti ki
Záradék: Ezt a módosított alapszabályt az egyesület közgyűlése 2006. július 5-én elfogadta.

Oláhné Molnár Anna
           elnök
y->finalize(); ?>hp $gantry->finalize(); ?>y->finalize(); ?>